ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > はじめての人へ > foreign language(外国語への対応)

本文

foreign language(外国語への対応)

ページID:0005962 更新日:2023年9月20日更新 印刷ページ表示

Correspondence of foreign language(外国語への対応)

This site is the official homepage of Onga Town, a Japanese municipality.
This site has introduced a translation service for the entire site so that foreigners can know about Onga Town.

本网站是日本直辖市远贺町的官方主页。
本站推出了全站翻译服务,让外国人了解远贺町。

本網站是日本直轄市遠賀町的官方主頁。
本站推出了全站翻譯服務,讓外國人了解遠賀町。

이 사이트는 일본의 자치체 인 온가초의 공식 홈페이지입니다.
당 사이트에서는 외국 분들도 온가초를 알리기 위해 사이트 전체의 번역 서비스를 도입하고 있습니다.

Trang web này là trang chủ chính thức của Thị trấn Onga, một đô thị của Nhật Bản.
Trang web này đã giới thiệu dịch vụ dịch thuật cho toàn bộ trang web để người nước ngoài có thể tìm hiểu về Thị trấn Onga.

Situs ini adalah beranda resmi Kota Onga, sebuah kotamadya di Jepang.
Situs ini telah memperkenalkan layanan terjemahan untuk keseluruhan situs untuk membantu orang asing mempelajari tentang Kota Onga.

Ang site na ito ay ang opisyal na homepage ng Onga Town, isang munisipalidad ng Hapon.
Ang site na ito ay nagpakilala ng serbisyo sa pagsasalin para sa buong site upang matulungan ang mga dayuhan na malaman ang tungkol sa Onga Town.

ဤဆိုက်သည် ဂျပန်မြူနီစီပယ်ရှိ Onga Town ၏တရားဝင်ပင်မစာမျက်နှာဖြစ်သည်။
ဤဆိုက်သည် Onga Town အကြောင်း နိုင်ငံခြားသားများ လေ့လာနိုင်စေရန်အတွက် ဆိုက်တစ်ခုလုံးအတွက် ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါသည်။

このサイトは、日本の自治体である遠賀町の公式ホームページです。
当サイトでは、外国の方にも遠賀町を知っていただくため、サイト全体の翻訳サービスを導入しております。

Translation Service(翻訳サービス)

We will translate the Onga Town homepage using the free translation service of the external site.
Since it is translated mechanically, it may not be translated correctly. Please note that Onga Town cannot be held responsible for any mistakes caused by the accuracy of translation.

我们将使用外部网站的免费翻译服务翻译远贺町主页。
由于它是机械翻译,因此可能无法正确翻译。 请注意,远贺町不对因翻译准确性造成的任何错误负责。

我們將使用外部網站的免費翻譯服務翻譯遠賀町主頁。
由於它是機械翻譯,因此可能無法正確翻譯。 請注意,遠賀町不對因翻譯準確性造成的任何錯誤負責。

온가초 홈페이지를 외부 사이트의 무료 번역 서비스를 이용하여 번역합니다.
기계적으로 번역되기 때문에 올바른 번역이되어 있지 않은 경우도 있습니다. 번역의 정확도에 의한 실수 등이 있었다해도, 온가초에서는 책임을 질 수 없으므로 미리 양해 바랍니다.

Chúng tôi sẽ dịch trang chủ Thị trấn Onga bằng dịch vụ dịch thuật miễn phí từ một trang web bên ngoài.
Vì được dịch một cách máy móc nên bản dịch có thể không chính xác. Xin lưu ý rằng Onga Town không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào do tính chính xác của bản dịch.

Kami akan menerjemahkan beranda Kota Onga menggunakan layanan terjemahan gratis dari situs eksternal.
Karena diterjemahkan secara mekanis, terjemahannya mungkin tidak benar. Harap dicatat bahwa Kota Onga tidak bertanggung jawab atas kesalahan apa pun yang disebabkan oleh keakuratan terjemahan.

Isasalin namin ang homepage ng Onga Town gamit ang isang libreng serbisyo sa pagsasalin mula sa isang panlabas na site.
Dahil ito ay isinalin nang mekanikal, maaaring hindi tama ang pagsasalin. Pakitandaan na ang Bayan ng Onga ay hindi maaaring managot para sa anumang mga pagkakamali na dulot ng katumpakan ng pagsasalin.

ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြင်ပဆိုက်မှ အခမဲ့ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ Onga Town ပင်မစာမျက်နှာကို ဘာသာပြန်ပါမည်။
၎င်းကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြင့် ဘာသာပြန်ထားသောကြောင့် ဘာသာပြန်ခြင်းသည် မမှန်နိုင်ပါ။ ဘာသာပြန်မှု မှန်ကန်မှုကြောင့် Onga Town မှ တာဝန်မယူနိုင်ပါ။

遠賀町ホームページを、外部サイトの無料翻訳サービスを利用して翻訳します。
機械的に翻訳されますので、正しい翻訳になっていない場合もございます。翻訳の精度による間違いなどがあったとしても、遠賀町では一切の責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。

Google Translation Service(Google翻訳サービスについて)

You can use Google's translation service to translate the Onga Town website into English, Chinese (simplified), Chinese (traditional) and Hangul.

您可以使用谷歌的翻译服务将远贺町网站翻译成英文、中文(简体)、中文(繁体)和韩文。

您可以使用谷歌的翻譯服務將遠賀町網站翻譯成英文、中文(簡體)、中文(繁體)和韓文。

Google 번역 서비스를 이용하여 다자이후시 홈페이지를 영어, 중국어 (간체), 중국어 (번체) 및 한글로 번역 할 수 있습니다.

Sử dụng dịch vụ dịch thuật của Google, bạn có thể dịch trang chủ Thị trấn Onga sang tiếng Anh, tiếng Trung (giản thể), tiếng Trung (phồn thể), Hangul, tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Tagalog và tiếng Miến Điện.

Dengan menggunakan layanan terjemahan Google, Anda dapat menerjemahkan beranda Kota Onga ke dalam bahasa Inggris, Mandarin (sederhana), Mandarin (tradisional), Hangul, Vietnam, Indonesia, Tagalog, dan Burma.

Gamit ang serbisyo ng pagsasalin ng Google, maaari mong isalin ang homepage ng Onga Town sa English, Chinese (pinasimple), Chinese (tradisyunal), Hangul, Vietnamese, Indonesian, Tagalog, at Burmese.

Google ၏ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် Onga Town ပင်မစာမျက်နှာကို အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ် (ရိုးရှင်းသော)၊ တရုတ် (ရိုးရာ)၊ Hangul၊ ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ Tagalog နှင့် မြန်မာဘာသာသို့ ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ပါသည်။

Googleの翻訳サービスを利用して、遠賀町ホームページを英語、中国語(簡体)、中国語(繁体)、ハングル、ベトナム語、インドネシア語、タガログ語、ミャンマー語に翻訳できます。

※Please be sure to read the terms of the Google translation service before use.(For Google Translation<外部リンク>)
※在使用之前,请务必阅读Google网站的有关翻译服务的各项条件。(关于Google翻译<外部リンク>)
​※請在使用前閱讀始終是谷歌翻譯服務的條款。(對於谷歌翻譯<外部リンク>
※사용 전에 Google의 번역 서비스에 관한 조건을 반드시 읽어 주세요.(Google 번역에 대해)(Google 번역 정보<外部リンク>)
※Hãy nhớ đọc các điều khoản và điều kiện của dịch vụ dịch thuật của Google trước khi sử dụng.(Về Google Dịch<外部リンク>)
※Pastikan untuk membaca syarat dan ketentuan layanan terjemahan Google sebelum digunakan. (Tentang Google Terjemahan<外部リンク>)
※Pakitiyak na basahin ang mga tuntunin at kundisyon ng serbisyo ng pagsasalin ng Google bago gamitin. (Tungkol sa Google Translate<外部リンク>)
​※အသုံးမပြုမီ Google ၏ ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှု၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို သေချာဖတ်ပါ။ (Google Translate အကြောင်<外部リンク>း)
※使用の前にGoogleの翻訳サービスに関する諸条件を必ず読んでください。(Google翻訳について<外部リンク>)